rhy.fi
Etusivu
Ajankohtaista Suojattu
Kalenteri
Yleistä tietoa Suojattu
alasivu Seuran säännöt
alasivu Ilvesjahdin ohjeet Suojattu
Seuran kokoukset Suojattu
Metsästysaluekartta Suojattu
Ampumatoiminta Suojattu
Jaostot Suojattu
Saalisilmoitus Suojattu
Kuvagalleria Suojattu
Historia Suojattu
Yhteystiedot
Palaute

 

Seuran säännöt

Seuran säännöt

Etelä-Kangasalan Metsästysseuran säännöt

 

Yhdistyksen nimi on Etelä-Kangasalan Metsästysseura ja

kotipaikka on Kangasala-Pälkäne

 

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä

metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää

luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

 

Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys:

1) pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden

sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä

huolehtii sitä koskevista sopimusten aikaansaamisesta ja

voimassa pitämisestä

2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa

metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten

toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan

metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä

metsästystapoja;

3) kerää toimialueeltaan tietoa vuotuisten riistakantojen

suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan

verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä

pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä,

osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä;

4) riistakannan parantamiseksi parantaa riistan

elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää

vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa

riistaistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten

aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja

riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, jossa

levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen

harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsästys- ja

luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen,

riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten

tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;

6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa,

koulutusta, käyttöä ja jalostusta; sekä

7) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan

käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan

harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten

yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää

ampumarataa.

 

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset

riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt. jotka

yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9§:n 

kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä

harjoittaessaan ja muissa toiminnassaan yhdistyksen

sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistyksen 

liittyessään syyskuun loppuun mennessä vuotuisen 

jäsenmaksun, jonka suuruudesta yhdistyksen vuosikokous 

vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa

kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä 

muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa 

ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.


Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä 

sääntöjä, yhdistyksen kokouksessa hyväksymiä 

ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää 

jäsenmaksun suorittamatta, voi kokous erottaa, jolloin 

vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista yhdistyksen

jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin 

voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa 

yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on 

hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen 

puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistykseen kokouksen 

pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen 

suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalle toimintakaudelle 

eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen 

kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 7

jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee

varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on

kolme vuotta / 3 vuotta*). Vuosittain on erovuorossa kaksi

jäsentä / 3, 2, 2, 1 jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden

erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi

kertaa valittaessa. Johtokunnan puheenjohtaja ja 

erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan

jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, valitaan hänen 

tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on 

päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen

estyneen ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet

muista jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen

estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä 

johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtaja.

Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni 

paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtäviä on:

1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille

esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;

2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta,

huolehtii liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden

tulojen keruusta samoin kuin laatii yhdistyksen

tilinpäätöksen päättyneelle tilivuodelle;

3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle

toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;

4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöitä, kuten

sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;

5) nimetä 9§ kohdassa 16 mainitun edustajat

riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen

vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt;

6) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä

koskevat sopimukset;

7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa

tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23§ 1 momentissa

tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan

vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden

laiminlyöntiä;

8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon

edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta

naapuriyhdistysten kanssa;

9) toimitta yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt

ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi;

10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain

ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet

asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle; sekä

11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat

asiat.

 

Yhdistyksen tili- ja toiminta vuosi on kalenterivuosi.

Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkistettavaksi

viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien on annettava lausunto viimeistään kaksi

päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle.

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja

kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin

vähintään yksi viikko onnen kokousta Valkeakosken

Sanomat, Kangasalan Sanomat - nimisissä 

sanomalehdissä kokousilmoituksella.

 

Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä

seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus

kuluneelta toimintavuodelta;

5) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto

kuluneelta tilikaudelta, joiden perustella päätetään tilien

hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

7) toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan

vaali;

8) toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali;

9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän

varamiestensä vaali;

10) vahvistetaan toiminta, ja riistanhoitosuunnitelma

kuluvaa toimintakautta varten;

11) hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio sekä

päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden

toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;

12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen

suuruus;

13) valitaan tarpeelliset jaostot;

14) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin

vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista yhdistyksen

jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;

15) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsentensä

johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen

vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

16) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta

poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan;

17) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle

tehtävistä esityksistä;

18) käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat,

joista ei kuitenkaan voi tehdä päästöstä.

 

10§

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä

jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa

metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana

metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista

rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä

vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä

päätöksiä myös muista kokousilmoituksista mainituista

asioista.

 

11§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin

yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin

johtokunta sen katsoo tarpeelliseksi tai milloin vähintään 

yksi viidesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii

ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous

on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen

esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8§:ssä

on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

 

12§

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaan yhdistyksen

metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä 

ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista 

järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen

hyväksyttämässä metsästyssäännöissä tai päätetään 

vuosittain kesäkokouksessa.

 

13§

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista

riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

 

14§

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa

riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana

tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus

riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja tulee

yhdistyksen antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät

tiedot.

 

15§

Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista

koskevat päätökset on, ollakseen pätevä, tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on 

asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa.

Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään 

kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

 

16§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeistään

kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa 

lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen

arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, 

jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaiselle on tehtävä

ilmoitus purkamisesta.

 

17§

Muutoin noudattakoon, mitä laissa yhdistyksistä on

säädetty.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua